Close

30-11-2016

Ineke van Gent Nieuw Lid Raad van Commissarissen

Vrijdag 25 november heeft de RvC het definitieve besluit genomen om Ineke van Gent per 1 januari te benoemen als lid van de raad van commissarissen. Ineke van Gent volgt daarmee Tryntsje Slagman op, die per 1 januari aftreedt na 8 jaar zitting te hebben gehad (het wettelijk maximum). De zetel is één van de twee die ingevuld worden op voordracht van de huurdersorganisaties.

Ineke van Gent was van 1998 tot 2012 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Tijdens haar Kamerlidmaatschap is ze tevens lid geweest van het presidium en voorzitter van de kamercommissie voor Wonen, Wijken en Integratie. Voor haar Kamerlidmaatschap is ze onder andere lid geweest van de gemeenteraad van Groningen. Op dit moment is Ineke van Gent regiodirecteur Noordoost-Nederland voor de Nederlandse Spoorwegen.

Nauwe samenwerking tussen huurdersorganisaties en RvC

De werving en selectie van deze huurderscommissaris heeft in de periode juni-oktober plaatsgevonden en is in nauwe samenwerking tussen huurdersorganisaties (NOL en KAR) en RvC gegaan. Vervolgens is de wettelijk verplichte zienswijze opgevraagd bij de de Autoriteit Woningcorporaties. Deze, positieve, zienswijze is op 23 november ontvangen.

Voorzitter Jan van der Moolen: ‘In een goede samenwerking met de huurderorganisaties NOL en KAR werd Ineke van Gent voorgedragen. De raad van commissarissen is blij met de benoeming van Ineke vanwege haar betrokkenheid bij de volkshuisvesting, haar politiek-bestuurlijke netwerk en haar betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. Elementen die we nodig hebben bij de beoordeling van uitdagingen en vraagstukken waar Lefier de komende jaren voor staat en mee te maken krijgt.’